Regulamin

Regulamin Kursu
Kurs on-line “Fotografowanie Nieruchomości Telefonem”
1. Definicje
a/ Dostęp do Kursu – nabycie przez Kupującego dostępu do kursu
b/ Konsument – Kupujący będący Konsumentem.
c/ Kurs – kurs Fotografowanie Nieruchomości Telefonem stworzony i dostarczany Kupującemu przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Kursanta online na czas nieokreślony przekazujący wiedzę na temat fotografowania nieruchomości z wykorzystaniem telefonu.
d/ Regulamin – niniejszy regulamin.
e/ Serwis – strona dedykowana Kursowi dostępna pod adresem nieruchmoscitelefonem.pl poprzez, którą Konsument może uzyskać Dostęp do Kursu.
f/ Usługodawca Małgorzata Góra wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Zakup dostępu do Kursu następuje za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

3. Realizacja zamówinia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.

4. Kurs składa się z:
a/ treści cyfrowych dostępnych na dedykowanej stronie internetowejwww.nieruchomoscitelefonem.pl
b/ spotkań on-line w tajnej grupie na Facebooku.

Dostęp do treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem strony interenowej dedykowanej dla kursu pod adresem : www.nieruchomoscitelefonem.pl.

Dostęp do treści cyforwych jest możliwy po zalogowaniu się na stronę interenotową w palnelu logowania.
Do zalogowania konieczne jest podanie loginu w postaci adresu Kupującego podanego przy zakpuie kursu oraz uniklanego hasła.
Treści cyforwe będą udostępnianie zgodnie z harmonogramem kursu.
Dostęp do treści cyforwych wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
a/ korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
b/ nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
c/ nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

11. W razie korzystania z strony interentewej kursu w sposób sprzeczny z zasadami wyszczególnionymi w punkcie 7 Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy a w przyszłości odmówić sprzedaży innych produktów.