Regulamin

Regulamin Kursu
Kurs on-line “Fotografowanie Nieruchomości Telefonem”
1. Definicje
a/ Dostęp do Kursu – nabycie przez Kupującego dostępu do kursu
b/ Konsument – Kupujący będący Konsumentem.
c/ Kurs – kurs Fotografowanie Nieruchomości Telefonem stworzony i dostarczany Kupującemu przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Kursanta online na czas nieokreślony przekazujący wiedzę na temat fotografowania nieruchomości z wykorzystaniem telefonu.
d/ Regulamin – niniejszy regulamin.
e/ Serwis – strona dedykowana Kursowi dostępna pod adresem nieruchmoscitelefonem.pl poprzez, którą Konsument może uzyskać Dostęp do Kursu.
f/ Usługodawca Małgorzata Góra wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 899-142-44-60

2. Zakup dostępu do Kursu następuje za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.

4. Kurs składa się z:
a/ treści cyfrowych dostępnych na dedykowanej stronie internetowej www.nieruchomoscitelefonem.pl
b/ spotkań on-line realizowanyh za pośrednictwem oprogramowania Teams.

c/ nagrań ze spotkań, które tworzą archiwum kursu i są dostępne dla każdego Kupującego. Linki do nagrań nie są udostępniane osobom trzecim. 

Uczestnicy podczas spotkań mają prawo do zabezpieczenia swojego kierunku z wykorzystaniem funkcjonalności Teams oraz podanem informacji o tożsamości uniemożliwiającą identyfikację przez osoby trzecie.

e/ uczestnicząc w spotkaniach na Platformie Teams uczestnicy są każdorazowo informowani o rozpoczęciu nagrywania.

f/ prywatnej grupy na FB, do której należą uczestnicy kursów on linę organizowanych przez Malagga Małgorzata Góra

Dostęp do treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem strony interenowej dedykowanej dla kursu pod adresem : www.nieruchomoscitelefonem.pl.

Dostęp do treści cyforwych jest możliwy po zalogowaniu się na stronę interenotową w palnelu logowania.
Do zalogowania konieczne jest podanie loginu w postaci adresu Kupującego podanego przy zakupie kursu oraz uniklnego hasła, które ustawia Kupujący przy pierwszym logowaniu.
Treści cyforwe będą udostępnianie zgodnie z harmonogramem kursu.
Dostęp do treści cyforwych wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
a/ korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
b/ nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
c/ nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

11. Treści kursu utrzymywane są na stronie publigo.pl należącą do firmy Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 665-263-01-38.

Nagrania utrzymywane są na kanale YT  gosiagora w formie nagrań niepublicznych.

12. Komunikacja

a/ komunikacja z Konsumentem odbywa się poprzez 

a/ treści mailowe 

Pierwszy e-mail zostaje wysłany zaraz po otrzymaniu płatności za kurs. 

b/ w ramach dedykowanej grupy na FB.

13. W razie korzystania z strony internetowej kursu w sposób sprzeczny z zasadami wyszczególnionymi w punkcie 7 Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy a w przyszłości odmówić sprzedaży innych produktów.